Category: php

  • Kết hợp các chữ viết chuỗi và các biến trong PHP, echo HTML string in PHP

    Kết hợp các chữ viết chuỗi và các biến trong PHP, echo HTML string in PHP

    bài viết dịch từ Combining String Literals And Variables In PHP https://www.droptica.com/blog/combining-string-literals-and-variables-php/ Mình đưa ra phương án mà mình thấy tốt nhất là heredoc có thể thực hiện code php trong đâu {} bên trong heredoc <?php $image = $value[‘item’][‘image’]; $image_mobile = $value[‘item’][‘image_mobile’]; echo <<<TEXT <div class=”slider-item”> <div class=”item-image”> <img class=”md” src=”$image” alt=””> <img class=”sm”…